වයර් ලණු ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂණයේ යෙදුම

21215

අදාළ පරීක්ෂණය:

※ ආතති පරීක්ෂණය

※ තනි සහ ද්විත්ව කැපුම

※ ආතති පරීක්ෂණය

※ තෙහෙට්ටුව සහ ගතික පරීක්ෂණය

※ වානේ කම්බි මත ආතතිය ලිහිල් කිරීම


පසු කාලය: පෙබරවාරි-17-2022